Seneste bestyrelsesreferater

Referat af bestyrelsesmødet den 1.november 2023.                                                       Referent: JeanetteTilstede: Gitte, Reino, Rikke, Robert, Marianne, Claus, Zdenka og Jeanette.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referatet fra sidst.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. personsag
 4. Relevante meddelser. Løse ender/opgaver.
 5. Eventuelt.

1)   Referatet blev godkendt.

2)   første punkt blev ændret til personsag.

3)   personsag

Løsningen er enstemmigt vedtaget.

4) Relevante meddelser.

 • Brønddækslet til tanktømning ved kulturhuset skal laves. – Reino
 • Invitation til at møde den nye formand for Kolonihaveforbundet, Karsten Kehlet. 2 stk. indbudt.
 • Vi har modtaget en mail udefra, som omtaler at der skulle være et medlem der har opsat kattefælder. (Nyhedsbrev)
 • Kloakmanden havde ikke tømt om fredagen – som aftalt- før lukning af kolonihaven. Der blev tømt om søndagen efter henvendelse. OBS at vi ikke betaler ekstra for den tømning.
 • Handicaptoilettet skal laves, det løber. Reino har lukket for balofiksen.
 • Plankeværket ved legepladsen er væltet af stormen. Beslutning: vi bestiller håndværker til at hive plankeværket ned og opsætte et skelet. Rikke indhenter 3 tilbud på det. Resten bliver indkøbt og sat op på først kommende fællesarbejdsdag.                                                                                                                 Der sendes en mail til H41.
 • Tilstandsrapporten på købmanden lægges op på hjemmesiden. Vi tager købmanden op på et møde for sig selv.
 • Nyt stempel med vores adresse: Nyvang Hovedvej 40A.
 • Der er afholdt møde med spilleklubbens kasserer. Her har vi aftalt at spilleklubben fremadrettet betaler 2000,00 kr. til strømmen i vinterhalvåret, mod at der er åbent for alle medlemmer, og det annonceres. Forslag om at vi starter med et fællesmøde med bestyrelsen og klubberne.
 • Bestyrelsens beretning mm et møde til hvert emne.
 • Nøgleboksen er sat op.
 • Vandlukning skal foregå tidligere. 
 • Forslag om at vi har åbent på kontoret den 1.søndag og den 3.søndag i måneden. I 2 timer ad gangen.
 • Søge flag mand med tilbud om honorar.
 • Grønne poser udleveres fra værkstedet fremadrettet.


REFERAT AF BESTYRELSESMØDET DEN 4. OKTOBER 2023. 

AFBUD: Rikke, Claus                   REFERENT: JeanetteTilstede: Gitte, Jeanette, Marianne, Zdenka, Robert og Reino.

DAGSORDEN:

 1. Godkendelse af referat fra sidst.
 2. Godkendelse af dagsordenen.
 3. Relevante meddelser.
 4. Løse ender! 

Ad 1) Referatet blev godkendt.

Ad 2) Dagsordenen blev godkendt.

Ad 3) Relevante meddelser.

 • boder for ikke udført fællesarbejde er pt på ca. 54.000 kr.
 • FAU-regnskab og værkstedsregnskab skal være færdigt inden 1/11.
 • Ved salg af huse, skal vi huske at tjekke om der er udført fællesarbejde.
 • Rapport på købmandshuset. Pris 5000 kr.  tages op i løbet af vinteren.
 • Klager. Anonyme klager tages IKKE alvorligt, og tages ikke op.                                                                                 
 • Viceværter i kulturhuset: Rita og Bebs har tilbudt sig. Sørger for orden i skuffer og skabe, rengøring m.m. det skulle ikke koste noget, udover to gange middag på Dalle Valle, evt. Gavekort, vi tænker over det. 
 • Mail fra politiet, vi må gerne smide trailerne ud. Reino, foreslår at vi kontakter en skrothandler som kan komme og grabbe dem. Nummerpladerne skal væk. Reino står for projektet.
 • Ny boks til beredskabstjenesten. Pris ca. 5000 kr. boks skal bestilles.
 • Byggesager: 3 haver skal have en mail om ulovligt byggeri; det skal lovliggøres nu, senest lovliggøres ved salg. De skal dog være opmærksomme på at kommunen også kommer og tjekker indimellem og kan komme med påbud. 

4) Løse ender

 • Pissoiret ved kulturhuset ordnet, lys skiftet og det er spulet igennem. 
 • Å58 solgt, og der er købere til Å20.
 • Møde med spilleklubben skal afholdes. Pinden mangler.
 • Hækkeplanterne kommer i uge 42, husk at klargøre til plantning af hækkeplanterne. Hækken skal ikke stå midt i skellet, men rykkes lidt ind. Nærmere info når de kommer.
 • Vandmanden kommer og lukker.

Han tjekker ligeledes det der skal laves i løbet af vinterperioden, og fortæller havelejerne, hvad der skal gøres.                                                                                                                                                                                               Reino deltager i lukning af vandet.

 • Mangler stadig de grønne poser, de er i restordre. 10 kasser skal bestilles ved sæsonstart


Referat af bestyrelsesmødet den 6/9 2023

Afbud: Rikke, Zdenka.

Referent: Jeanette

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidst.
 2. godkendelse af dagsorden.
 3. relevante meddelelser.
 4. nyhedsbrevets indhold.
 5. afslutning på sæsonen og opgaver i den forbindelse.
 6. Eventuelt.


Ad 1)

 Referatet blev godkendt

 Ad 2)

 Dagsordenen blev godkendt 

Ad 3)

 • den nye affaldsordning fungerer overhovedet ikke. Gitte har brugt det meste af dagen, på at få tømt vores container.
 •  Merit for Fællesarbejde: Reino har sat dem i stævne på søndag den 10/9.
 • Robert har fået lavet en aftale med Ø 7 omkring container til haven, Robert skaffer containeren.
 •  4 huse solgt.
 • Materialer indkøbt til værkstedet.
 • Der er indkøbt et usb stik til backup af computeren.
 • Videokameraerne er i proces
 • Møde med spilleklubben og pinden. Marianne og Gitte deltager i mødet med pinden. 

Robert og Gitte deltager i mødet med Spilleklubben.

 • Åvej 20 ønsker salg, vurderingsudvalget vurderer ikke efter den 31/8.


Ad 4)

 værkstedet lukket resten af sæsonen.

Hækplantebestilling og frist

Flagermus

Nøgler 1 stk pr. havelod med mulighed for en ekstra til udlevering fra førstkommende søndag. På kontoret.

Dato for generalforsamling 23/3 2024

Banko den 14/9 se opslagstavlen/FB

Ris og ros møde har været afholdt.

Vær opmærksom på byggereglerne altid skal forbi kontoret. Da det skal godkendes i Kredsen.

Ad 5) vi går i tænkeboks mht. opgaverne ved lukning af haven og generalforsamlingen. 
Referat af bestyrelsesmødet den 2.8 2023 

Afbud: Reino (RR)    

Til stede: Gitte (GT) Jeanette (JF) Rikke (RM), Marianne (MN), Zdenka (ZJ), Robert (RJ) og Claus (CP) 

Referent: Jeanette. 


Dagsorden: 

 1. Nyhedsbrevet 
 1. Hvad rør der sig i Nyvang? 
 1. Vores opgaver 
 1. FAU/ kloakeringsudvalg. 
 1. Ventelisten. 
 1. Eventuelt. 

Ad 1) Nyhedsbrev. 

CP giver udtryk for at der mangler demokrati i forhold til det fælles fodslag, det ønsker han mere af. Nyhedsbrevet og referatet skal sendes ud til kommentering. GT, JF og Z er ikke enige heri. Nyhedsbrevet og referatet sendes i forvejen ud til kommentar og dkendelse.                                                                                                                                               JF ønsker at en anden overtager tjansen med at skrive nyhedsbrevet. Ingen havde lyst til dette. JF forsætter. Måske nyhedsbrevet skal omdøbes til information fra Bestyrelsen?! 

Fremadrettet sendes nyhedsbrevet ud til godkendelse, og hvert enkelt bestyrelsesmedlem er forpligtet til at bekræfte at det er læst, og evt. kommenterer på indholdet, det samme gælder referatet. 

Ad 2) hvad rør der sig i Nyvang? 

 • Byggerier uden tilladelse. RM skriver en mail til dem.                                                                             Der er et skur som er højere end tilladt. Robert og Jeanette måler op en. 
 • HF Klausdalsbro har henvendt sig i forhold til samarbejde vedr. kloakering, videresendes til udvalget. Kassereren vil gerne høre om vores procedure vedr. ordensudvalget, Gitte tager kontakt. Og deres formand Yvette har skrevet ang. projekt Låge indtil Klausdalen, dette skal dog undersøges nærmere: pris, m.h.t. ekstra udgange m.m. forslaget skal op på GF, hvis det er noget vi ønsker. Marianne melder tilbage til Klausdalen. CP undersøger mht. ekstra udgang. 
 • Forsikringspapirerne fra E-Boks er videresendt til Nyvangsmail. Der er gået ged i den fordi der ikke har været adgang til E-Boks før nu, hvilket gør at der mangler indbetaling fra forsikringstagerne. Der er nemlig kun opkrævet 798 kr. i stedet for det 895 kr. pr forsikring. Forsikringen bliver trukket via betalingsservice. Ekstrabetalingen skal lægges ud til de medlemmer der har forsikringen. 
 • Betonklodserne på legepladsen skal fjernes. Det sørger Jeanette for. 
 • Videoovervågning?! Der er kommet en kvittering på kameraet. 
 • Forslag fra et medlem om at indkøbe en dåsepresser til metal. Vi køber 2 en til metalaffald og 1 ved pinden. 
 • Gitte indkøber to pulverslukker.  
 • Som noget nyt bliver der tøjsortering fra september. Der udleveres poser til dette. Rikke har fået udskudt det til sæsonstart næste år.  
 • Internt brok!!?? Hvordan undgår vi det? Ved at snakke sammen og henvende sig til rette vedkommende. 

 

Ad 3) Vores opgaver. 

Man skal huske selv at følge egne opgaver til dørs, det er ikke forbudt at bede om hjælp. 

Zdenka foreslår endnu en gang at der indkøbes bærbare pc’er til formand, kasserer og sekretær. Det letter arbejdsgangen, er mere effektivt, også til møderne, og til gavn for en kommende bestyrelse. 

Refusionsopgørelse. CP har været i dialog med kolonihaveforbundet vedr. refusionsopgørelse, men der er ingen hjælp at hente. Marianne har i mellemtiden fundet formelen til at lave refusionsopgørelser på pc’en. 

Ad 4) FAU/kloakering 

 FAU har bedt om en nøgle til værkstedet. Dette imødekommes. 

Indkøb til hegn på Vestvej. Zdenka har det der skal bruges til det hvis vi ikke når at købe materialerne. 

Der er to der ønsker meritopgaver. Vita HR 19, ordner skuffer og skabe- Jeanette kontakter. 

Lykke bliver sat til at pudse vinduer i kulturhuset. Marianne kontakter. 

KLOAKERINGSUDVALGET er blevet udvidet med Erik Lund Å9.  

Ad 5) Venteliste 

Vi går hver især i tænkeboks og tager det op igen på næste møde. 

Måske en rigtig god ide at oprette mailadresser til formand, hussalg i hfnyvang regi, det giver mere effektivitet og bedre overblik over mailen. 

Ad 6) eventuelt. 

Zdenka er mægler på  ”baghæk-sagen” den går fremad. 

 

 

 

 
Referat af bestyrelsesmødet den 13/7 2023


Til stede: Gitte, Jeanette, Claus, Zdenka, Robert, Marianne, Reino.

Afbud: Rikke.       Referent: Jeanette

Dagsorden:

 1. Åvej 67
 2. Allonger
 3. Hvad rører der sig i Nyvang
 4. Eventuelt


Ad 1) Åvej 67 

 Marianne er inhabil på det her punkt og er derfor blevet bedt om at møde ind 30 minutter senere end os andre.

Marianne fik den 5/7 en 14-dages frist (til den 19/7) til at gøre Å67 salgsklar for at kunne komme i betragtning til bytte med Å77.  Marianne ønsker ikke længere at bytte Å67 med Å77.

Vi må som forening/bestyrelse tjekke den del af haven hvor  HOFOR har opereret og sende dem regningen for skader i forbindelse med det udførte arbejde. Finansieringen er op til forhandling mellem HOFOR og Københavns Kommune


Ad 2) Allonger

Det er kun slægtninge i lige op og ned stigende linjer samt ægtemand/kone og samlever, der kan skrives på som lejer 2

på en allonge.

To fætre har allerede indgået en allonge. Den må gå tilbage, og så må de oprette en juridisk bindende aftale imellem sig. Alternativt på ventelisten, eller skrives på mors hus.


Flertallet har stemt for at vi følger reglerne og ikke laver en undtagelse. Vi har begået en fejl, og det må vi rette op på. Gitte og Marianne kontakter fætrene og forklarer hvorfor kontrakten bliver annulleret.

Hvis der er den mindste smule usikkerhed, udfylder vi ikke papirerne, før dette er undersøgt.


3) Hvad rør sig i Nyvang

Værkstedet har nu samlet den ene grill og den anden grill bliver snart samlet.

Der er ringet til en gartner som går i gang med hækkene på Å30 - Gitte har haft ringet uden held- og også angående  Å92 - her iflg. aftale med beboer.


Ordensudvalget fungerer ikke under den nuværende form. Det er nødvendigt at dele fælles vurderinger ud fra hvad der står i vores ordensregler.


Asfaltmanden arbejde er sat i bero. Vi har fået en foreløbig regning på ca. 59.000 kr. Det forekommer at være en stor sum  for det udførte arbejde. Claus vores nye kasserer vil kigge på rimeligheden i forholdet mellem pris og udført arbejde 


HV 64: skuret er muligvis for højt. Robert og Jeanette tjekker op på det.


Forankringsjern fra klatretårnet skal fjernes, brandstang og stige ditto. Reino fikser det fredag den 14/7.


Der er indkøbt en klosetsvupper til at afhjælpe stoppede toiletter.


Vi skal i gang med købmandshuset. Vi starter med at få en vurderingsmand ind og vurdere bygningen.


Poul fra pinden ønsker et møde med bestyrelsen, da Pinden ønsker at få opstillet en ølautomat, enten i jordhulen eller i købmanden.  Hvis en automat er en mulighed skal der være helt klare retningslinjer for hvem der sørger for hvad og hvem der betaler strømregningen etc. Foreløbig kommer der ingen automat, da vi ønsker at få afklaret hvad der skal ske med købmandsbygningen.


Sommerfest: er en rigtig god ide, men det er nok bedre at udskyde det til næste år og sætte en dato for festen på almanakken, og så snakker vi om økonomien på GF.


Å 49- tom grund - skal sælges, der skal laves en elattest. 


Ø10: har dårlig fod og afventer operation. Har indgået en aftale med bestyrelsen om at påbegynde byggeriet næste år. Dette sendes på mail.


HV4 der skal sættes forhæk. Det er aftalt med beboer ,at vi minder ham om det, når tiden nærmer sig.


Vedtægter og ordensregler skal fremadrettet udleveres fysisk ved køb/salg.


Der skal indkøbes nye brandslukkere til henholdsvis kontoret og pinden.


Vi har et kloakeringsudvalg som består af Brian HV47 og Reino (fra bestyrelsen). De vil invitere Erik Lund  Å9  til at deltage i gruppen - andre interesserede er selvfølgelig velkomne til at at kontakte Reino, hvis I/du vil deltage i gruppen,


Akrylpladerne til kulturhuset kommer til at koste ca. 5500 kr. Reino har fået grønt lys til at bestille dem.


4 Evt.

Ved leje af kulturhuset skal der være betalt depositum før det kan udlejes.


Vi har fået et tilbud på 2 nye toiletter i Kulturhuset: malet lister, 2 nye døre, nyt gulv, m.m. på 54.000 kr. - vi tænker over det.

Forslag om juletamtam for børn og voksne - forslag til datoer er velkomne!!


Referat af bestyrelsesmødet den 5. juli 2023 

Til stede: Gitte, Marianne, Claus, Robert, Rikke, Reino og Jeanette

Afbud: Zdenka.     Referent: Jeanette


Dagsorden:

 1. Siden sidst.
 2. Videoovervågning.
 3. Klager over vand og kat.
 4. Åvej 67
 5. Haver der skal have gartner på!
 6. Ændring af kontortiden på FAU-dage.
 7. eventuelt

ad 1) Siden sidst:

 • Der er bestilt nye forsyninger af toiletpapir.
 • Rundsav indkøbt (FAU-budget) batteridreven, samme mærke som vi har i forvejen.
 • Vi afventer LP’s -HV 69- svar på afsendt mail, vedr. klagen om hækken.
 • Forsikringsmanden kommer til møde den 18/7 Marianne og Gitte deltager.
 • Det gamle dametoilet er lavet om til rengøringsrum, Marianne står for opfyldningen.
 • Reino har kigget på yderhækkene og sivene ved åen er meget høje.
 • Han har ligeledes kontaktet asfaltmanden og fået fremsendt en mail over udgifterne indtil videre. Pt.  løber regningen op i ca. 59.000 kr.
 • Reino efterlyste priser på akrylplader: de skal bestilles over nettet, priserne skal undersøges. Og vi skal beslutte om det skal være plexiglas eller akrylplader. (vedligehold)
 • Claus har fundet ubetalte regninger tilbage fra april, disse er nu betalt, samt 1500 kr. i kontanter for allonger. Han har tæt kontakt til de interne revisorer. 
 • Rengøringsmanden er opsagt. Katja overtager rengøringen.
 • Der var lavet 40 klippekort til børneboderne til skt. Hans- der er 2 tilbage.
 • Der er ringes meget til HCS vedr. manglende tømning. Vær obs på at der ofte tømmes om aftenen.
 • Sommerfest. Der er et par medlemmer der gerne vil arrangere en sommerfest. De spørger til budgettet. Umiddelbart tænker vi at det er som vanligt; egen betaling og tilskud fra foreningen. Vi ønsker et oplæg fra dem. Og vil derefter tage stilling til hvor meget vi vil give i tilskud.
 • Forespørgsel om fri leje af kulturhuset ved diamantbryllup? Det er kun betalingsfrit, når hele haveforeningen er inviteret til f.eks. åbent hus.
 • Stoppede toiletter(de nye), Finn kontaktet. Toiletter er ordnet.
 • Der er ny rækkefølge ved vurderinger af have. Bestyrelsen skal kontaktes først. Vi kigger og måler op på om reglerne er overholdt, dernæst kontakter bestyrelsen vurderingsudvalget.
 • Husk at melde jer til kontorvagterne.
 • Allonger. Vi er ikke helt enige om hvem der kan skrives på. Vi henvender os til kolonihaveforbundets jurister og får opklaret hvordan det hænger sammen.
 • Ø7 har rotter, og vandproblemer. Haven skal besigtiges. Reino og Robert ser på det.
 • Legetårnet  på legepladsen er revet ned.


Ad 2) Videoovervågning  - aktiveres eller ej? 


Det kræver ingen godkendelse fra politiet. Det skal dog registreres hos politiet/digitaliseringsstyrelsen. Der er bred enighed om at aktivere abonnementet. Robert er ansvarlig for batteriskift mm. (Toilet, kontor, værksted, pladsen.)

Claus tegner abonnementet.


Ad 3) Klager over vand og kat


Claus og Gitte har besigtiget vandspildet på Ø7. Ø7 mener at det er et problem som hører ind under foreningen. Reino og Robert kigger på sagen.

HR13 bruger vandspreder og vandet løber natten over, og der er ingen hjemme. Her blev der lukket for vandet af formanden. Beboerem er informeret om at dette ikke bør gentage sig.


Å25 har indgivet klage om at Å23 har en kat der angriber Å25  og dennes katte. Den går også ind i hendes hus. Hun har prøvet at snakke med naboen, men bliver afvist. Vi opfordrer til at kontakte politiet.


Ad 4) Å67 


Marianne er inhabil under dette punkt og blev bedt om at forlade kontoret.


Efter en del mundtlige henstillinger som ikke er efterkommet, var det en enig bestyrelse der valgte at gå den ordensretlige vej og give den 1. skriftlige advarsel d.d.

Grunden til at det ikke er sket noget før er fordi HOFOR har haft gravet en del af grunden op og ikke genetableret den opgravede del. Marianne har således ikke haft mulighed for at ordne sin have, da HOFORs arbejde stod på.


Ad5) haver der skal gartner på 


Vi starter med Å 30. Gitte ringer og varskor ham.


Ad 6) kontordag ,når der er FAU-dag 


Det er temmelig kaotisk på kontoret på de dage hvor der er fællesarbejde. Det kunne måske gøres nemmere ved at tjekke ind på børnepinden. Evt. kan vi overveje at flytte kontortiden på denne dag.

Løs snak om evt. kun at have kontortid hver anden uge måske på en hverdag.


Ad 7) Evt. 

 • Formanden fra Klausdalen har spurgt Marianne, så om vi ikke kan lave hul i hegnet ved kulturhuset til deres købmand

- Klager fra Tornhøj over at vi må larme mellem  9 og 12 om søndagen. Kommunen 

             kontaktet, det må vi gerne men altså kun mellem 9 og 12.

- Kan vi gøre de nye toiletter lovlige, så Christian Vandmand vil servicere dem?
Referat fra bestyrelsesmødet den 21/6 2023

Tilstede: Gitte, Claus, Zdenka, Rikke, Marianne, Reino og Jeanette

Afbud: Robert.  Referent: Jeanette 

Dagsorden:

 1. Siden sidst.
 2. 2 klager og 2 ønsker om dispensation.
 3. Gartner til yderhæk samt opfølgende arbejde i Nyvang.
 4. Skt. Hans. Hvem gør hvad?   
 5. evt.

Ad 1) Siden sidst

        - rengøringen opsiges efter den 23/6, grundet kontraktbrud. 

 • Regningen fra “One.com” (hjemmesideprogrammet) havner fremover i  HF-nyvangsmailen, så Johnny (eks-Købmand) ikke længere modtager mails desangående.
 • Katja vil gerne overtage rengøringstjansen, hun sender en mail med sin pris.
 • Ris- ogrosmødet: masser af gode snakke, bl.a. om trafikspejl på Klausdalsbrovej. Argumentation m.m. er givet tilbage til forslagsstillerne, og hvis det er muligt at få et spejl op, ansøger bestyrelsen gerne kommunen om dette. Herlev kommune skal nemlig godkende et sådant tiltag.
 • Efter den ekstraordinære GF var der diskussion om afstemningsproceduren, Et nyhedsbrev afklarede situationen
 • Fra uheldet med påkørt stolpe i august 2022 har Gitte modtaget en opringning fra chaufføren, som syntes det var en meget dyr regning. Dette bør han selv tage op med forsikringsselskabet;  det er ude af vores hænder.
 • Hvad skal købmandens gamle lokaler bruges til? Til start bør vi få undersøgt indeklimaet og se hvad der skal gøres ved det. Marianne kontakter Tenna Peckmann.
 • Pinden ønsker et møde/ en ølautomat i jordhulen.
 • Kalle klipper hækken ud mod Klausdalsbrovej. Kan affaldet grabbes ved porten? Rikke kontakter HCS.
 • Bertil klipper hækken på Vestvej. FAU henter affaldet i flg. aftale med Katrine. Hullet i hækken skal lappes.

Ad 2) 2 klager og 2 ønsker om dispensation.

 • Å35 klager over Å37 har udenlandsk arbejdskraft boende i skure. Der skrives en mail.
 • Vedr. Lindas klage indkalder Zdenka og Marianne til et møde. Det drejer sig om en væltet hæk som er 60 gammel, og bagboeren har ikke vedligeholdt den. LP ønsker ny hæk på 180 cm sat op.
 • Birte Nørby er blevet svaret.
 • M17 ønsker at der dispenseres fra reglerne, så han kan vande sin nye græsplæne med vandspreder. Der gives afslag på dette.
 • Ordensregler/påtaler er ikke ens. Det er vigtigt at vi får rettet op på det til næste gang.
 • Hv 64 har ændret på højden af sit skur uden tilladelse. Dette er hun blevet gjort opmærksom på og hun bibeholder den oprindelige højde.
 • HV 79 vander med spreder, har modtaget flere mundtlige advarsler. Der sendes en mail.
 • Å73 ønsker dispensation for bred hæk. Dette kan ikke imødekommes. Brevet lå i formandens private postkasse. Vi skal gøre opmærksom på at post til kontoret skal lægges i kontorets postkasse eller afleveres på kontoret i kontortiden. Claus snakker med havelejerne.

Ad3)  Gartner yderhæk

Yderhækken skal klippes. Brian klippede sidste år og langt de fleste var tilfredse med dette. Jobbet tilbydes Brian.

Det var et ønske på ris- og rosmødet at hækken fremover færst skal klippes omkring Skt.Hans.

Pt skal udefra kommende gartner starte på 1. Å30, 2. Ø16, 3.Å19.

Rikke og Zdenka går en runde efter Skt. Hans.

Forslag til GF om plantepynt foran hækken?!

Ad 4) Skt. Hans.

Fakler, brænde, sange er klar.

Rikke og Zdenka bygger bålet.

Jeanette laver heksen.

Børneboder. Forlængerledning til bandet Zdenka.

Ad 5) Evt….

Videoovervågning tages op på næste møde.