Referat fra bestyrelsesmøde afholdt 3/5 2023

Referat af bestyrelsesmødet den 3. maj 2023Tilstede: Gitte, Jeanette, Zdenka, Robert, Reino, Christian, Marianne + suppleanterne Marie-Louise og Brian
Afbud: Rikke Referent: Jeanette
DAGSORDEN:
1) Siden sidst
2) Værkstedet.
3) Nøgler.
4) Fællesarbejdet den 7/5
5) Regnskab.
6) Projekter; legeplads, toiletter, købmand, kulturhuset og trailerpladsen.
7) Evt.
Ad 1) Siden sidst:Håndtag er opsat i brusekabinerne.
Hjertestarteren står nu i Zdenkas navn. Når hjertestarteren bliver brugt, kan der forekomme en hyletone fra
hjertestarterboksen, dette afhjælpes ved at lukke låget. Der bliver sat skiltning op.
Hullerne på asfaltvejene er blevet markeret, og klar til lapning. Stabilgrus – 1,5m3 er bestilt til lapning af grusvejene,
og er leveret.
Forsikringer tilmeldt og en enkelt skadesanmeldelse.
Der er bestilt et kontokort til formanden og et til næstformanden, som er kasserer for FAU, da banken kræver at det
er et bestyrelsesmedlem der står for økonomien. CVR er rettet til, og oppe at køre.


Ad 2) Værkstedet:
Vi er nu en pengeløs forening, så hvad gør vi i fht. depositum og leje? Vi lægger hovederne i blød.
Værkstedet ønsker sig et halvtag omme på bagsiden og nogle trillebøre. Halvtaget m.m. var bevilliget af Allan sidste
år. De er blevet bedt om at lave et budget for tilbygningen.
2-3 trillebøre er blevet bevilliget Værkstedet og FAU.


Ad 3) Nøgler:
Det skal være en nøgle der dækker porten, baglågen, sideporten og de to badeværelser. 1 nøgle pr. husstand.
Zdenka indhenter 3 tilbud. (3 omstillinger og 2 cylindre)
Ad 4) Fællesarbejdsdag den 7/5:
Vi mødes med FAU kl. 9:00 til morgenmad, kaffe og planlægning af dagen.
Ad 5) Regnskabet:
De sidste detaljer omkring regnskabet er ved at være på plads
Det er et ønske fra Gitte at vi kan afholde ekstraordinær GF inden 1/6 2023. der skal indkaldes 14 dage før.
Ad 6) diverse projekter:
Hvad gør vi?! Tænk over hvordan, og tjek gerne priser på de forskellige projekter.
Der er ved at blive hentet prisoverslag på pladsen/blomsterkummen ved kulturhuset.
Ad 7) evt.
Zdenka foreslår at der bliver indkøbt 3 bærbare pc’er til hhv., formand, kasserer og næstformand/referent, som
følger disse poster, og alt data m.m. er samlet på disse. Det blev enstemmigt vedtaget.